Lluís
Vidal López
Lluís, Vidal López
BIO
Neix a Barcelona on cursa els estudis, entre altres, de piano, harmonia i contrapunt, al Conservatori Superior Municipal de Música d’aquesta ciutat. Paral.lelament als estudis reglats inicia un intens aprenentatge autodidacta del llenguatge jazzísitic que dóna lloc, l’any 1977, a la formació del quartet Catalònia juntament amb el baixista Rafael Escoté, el saxofonista Antonio Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui també forma un duet de percussió i piano.

A partir de 1982 comença a treballar amb el seu propi trio. La proposta estètica del trio a través dels anys ha estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres, així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons populars catalanes.

L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el trompetista nordamericà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una intensa activitat.
L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico Sambeat.

A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director musical a partir del curs 91-92 fins al 93-94.
Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i Nova York (1994).
Ha efectuat master class sobre la seva obra en diversos seminaris organitzats pel Taller de Músics de Barcelona.
Ha dissenyat el material didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona juntament amb J.L. Gámez i és autor dels programes de combos Bill Evans i Jazz Contemporani.
En el curs 2001-2002 es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip docent com a professor, dins el departament de Jazz i Música Moderna.

En 1985 funda juntament amb Josep Pons i Jaume Cortadellas l’ Orquestra de Cambra Teatre Lliure, formació destinada a la interpretació de la música del segle XX amb la que ha actuat en els festivals més reconeguts de l’Estat Espanyol i d’Europa i amb la qual ha enregistrat com a solista el 'Concerto para clave y cinco instrumentos' de Manuel de Falla i el 'Concert de cambra' de Josep Soler. Durant els divuit anys de trajectoria de l’orquestra ha desenvolupat una intensa activitat com a pianista, arranjador, compositor i director artístic i musical, dins d’una programació que incloïa música de jazz i/o escènica. De la seva labor com a director podem citar les següents produccions:
O.C.T.LL., Lluís Vidal Trio featuring Dave Liebman. Música de Lluís Vidal (1995)
Company (1997) de Stephen Sondheim, amb direcció escènica de Calixto Bieito
Porgy and Bess (1998) de G. Gershwin
Tribute to Ellington (1999)
Sondheim (2000)
El Tercer policia (2000) de Django Bates, amb direcció escènica de Pep Anton Gómez
Jumps Start/Jazz: 6 syncopated movements (2001) de W. Marsalis, amb la companyia IT Dansa i coreografia de Toni Mira.
La Ópera de cuatro cuartos (2002) de Kurt Weill, amb direcció escènica de Calixto Bieito

L’any 1995, amb l’arribada a Espanya del bandoneonista argentí Pablo Mainetti, juntament amb Horacio Fumero al contrabaix i Pere Bardagí al violí, forma el grup de tangos Araca, formació que interpreta un repertori de tangos contemporani.

Ha portat a terme una intensa activitat com a compositor i arranjador dins de camps i formacions molt diverses. En els últims anys la seva labor creativa s’ha caracteritzat per la recerca d’un llenguatge propi que utilitza amalgames intrumentals i estilístiques poc freqüents unint colors i llenguatges musicals d’arrels contraposades com ara el jazz, la música contemporànea o la de inspiració popular. Ha realitzat nombrosos encàrrecs tant per a solistes i grups de cambra com per a orquestres, festivals i institucions. De tots ells cal destacar-ne obres com :
Suite Portugalia (1994), per a octet de vent i trio de jazz - encàrrec de la Fundació Gulbenkian.
Nueva York en un poeta (1997), per a trio solista i orquestra simfònica - encàrrec de la Orquesta Ciudad de Granada.
Polaritats (1999), per a grup de cambra - encàrrec de l’Associació Catalana de Compositors i de l’Associació de Músics de Jazz de Catalunya.
Per un camí comú (2000), per a trio de jazz i tenora - encàrrec del XXI Festival Internacional de Música de Granollers en el homenatje a Josep Maria Ruera. BRSSIANa
Vermeer (2001), per a conjunt instrumental - encàrrec del Festival Plaza.
Iberia (2004), per a dos pianos solistes i orquestra simfónica – encàrrec de l’Orquesta Nacional de España.
La llegenda de Sant Jordi (2009), per a cobla i trio de jazz - encàrrec de la Cobla Sant Jordi.
Concierto para Quinteto de Metales y Orquesta (2010), encàrrec del grup Spanish Brass Luur Metalls,

Ha rebut un gran nombre de premis nacionals i internacionals com: el de Composició de Temes de Jazz de Mónaco, el Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya, el de l’Associació de Músics de Jazz de Catalunya i el de Composició de Jazz Llatí de la Societat General d’Autors Espanyola (SGAE).

Ha col.laborat amb músics de jazz com Dave Douglas, Winton Marsalis, John Abercrombie, David Liebmann, Kenny Wheeler, Vince Mendoza, Mark Feldman, Iain Ballamy, Claudio Pontiggia, Al Cohn, Jimmy Owens, Jerome Richardson, Dave Schinitter, Alvin Queen, Guy Lafitte, Gerard Presencer, Adrianne West, Sean Levitt, Tim Garland i Heinrich von Kalnein entre d'altres, amb músics clàssics com Josep Pons, Jerzy Artysz, Walter Boeykens, Antoni Ros Marbà, H.K.Gruber, Dolors Aldea, Carles Santos i amb músics de tango com Rodolfo Mederos, Elba Picó, Horacio Ferrer, Pablo Mainetti i Marcelo Mercadante.
Ha col.laborat també amb la Lincoln Center Jazz Orchestra, amb la Big Band de la Ràdio Televisió Belga, amb l’Orquesta Ciudad de Granada, amb la Beethoven Academie de Bèlgica, amb l’Orquestra de Cambra Nacional d’Andorra, amb l’Orquestra de Cambra Andrés Segovia, amb l’Orquesta Nacional de España, amb la Real Filharmonía de Galicia amb l’Orquesta de Valencia i amb diverses formacions cambrístiques.

Ha enregistrat nombrosos programes per a ràdio i televisió i ha actuat en els festivals més importants d'Espanya, Portugal, França, Anglaterra, Dinamarca, Suècia, Holanda, Alemanya, Bèlgica, Austria, Itàlia, Bulgària, Israel, E.E.U.U., Xina i Argentina.
BIO breu
Neix a Barcelona on cursa els seus estudis musicals al Conservatori Superior Municipal de Música.

Ha estat fundador de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure (1985), dels grups de jazz Catalònia (1977), Onix (1983), Ictus (1987) i del seu propi trio, així com del grup de tangos Araca (1995).

Ha enregistrat nombrosos programes per a ràdio i televisió i ha actuat en els festivals més importants d'Espanya, Portugal, França, Anglaterra, Dinamarca, Suècia, Holanda, Alemanya, Bèlgica, Austria, Itàlia, Bulgària, Israel, E.E.U.U., Xina i Argentina.

Ha col.laborat amb músics de jazz com Dave Douglas, Winton Marsalis, John Abercrombie, Dave Liebman i Kenny Wheeler entre d’altres, amb músics clàssics com Josep Pons, Walter Boykens, i H.K. Gruber i amb els músics de tango Rodolfo Mederos, Horacio Ferrer i Pablo Mainetti.

Ha actuat amb la Lincoln Center Jazz Orchestra amb la Big Band de la RTV belga amb l’Orquesta Ciudad de Granada amb l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra amb la Beethoven Academie de Bélgica amb l’Orquesta de Cámara Andrés Segovia amb l’Orquesta Nacional de España amb la Real Filharmonía de Galicia i amb l’Orquesta de Valencia.

Durant divuit anys ha format part de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure, duent a terme una intensa activitat com a pianista, arranjador, compositor i director artístic i musical.

Com a compositor ha rebut nombrosos encàrrecs entre els que destaquen: Concierto para Quinteto de Metales y Orquesta (2010) encàrrec del grup Spanish Brass Luur Metalls, La llegenda de Sant Jordi (2009) encàrrec de la Cobla Sant Jordi, Iberia (2004) encàrrec de l’Orquesta Nacional de España, Vermeer (2001) encàrrec del festival Plaza i Nueva York en un poeta, encàrrec de la Orquesta Ciudad de Granada (1997)
Ha escrit música per al cinema, per al teatre, i nombroses obres per a big band, orquestra, solistes i formacions diverses, a més del material que interpreta amb el seu trio o a piano sol.

Ha estat professor de l’AMMJ , del Taller de Músics, (del qual fou director musical durant tres anys), i actualment és professor de composició, combo i piano dins el departament de jazz i música moderna de l’ESMUC.

Ha enregistrat més de vint discs com a líder i molts altres com a col.laborador.

Ha obtingut diversos premis de composició entre els que cal destacar el primer premi en el concurs de composició de temes de jazz de Mónaco i el primer premi en el concurs de composició de jazz llatí organitzat per l’SGAE.
Ha rebut el Premi Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya i el de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya al millor pianista i compositor en diverses edicions.
Contact
The composer can be contacted by:
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.